Algemene voorwaarde - In de Wolken
Boeken en materialen
voor bij verliessituaties.

ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE WOLKEN

Gevestigd aan de Spoorlaan 9c te (5591 HT) Heeze, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer 17249095.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. In de Wolken: In de Wolken, gevestigd aan de Spoorlaan 9c te (5591 HT) Heeze, email: info@in-de-wolken.nl.
2. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die aan In de Wolken de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van In de Wolken afneemt.
3. Consument: De persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan In de Wolken de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten
van diensten of die producten van In de Wolken afneemt.
4. Deelnemer: De koper die zich heeft ingeschreven voor een lezing of congres.
5. Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals In de Wolken die in haar catalogus, folders, website of anderszins aan de koper doet.
6. Prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
7. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
8. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9. Geschillencommissie: De Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de koper van
toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van In de Wolken.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wanneer door In de Wolken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat In de Wolken onderhavige voorwaarden soepel toepast.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van In de Wolken zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door In de Wolken. In de Wolken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt In de Wolken dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
4. Indien de koper een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt In de Wolken zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van In de Wolken of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6. De in het buitenland gevestigde koper dient bij bestelling een geldig BTW-nummer op te geven om in aanmerking te komen voor een factuur met 0% BTW. Dit kan niet achteraf gewijzigd worden.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper zijn de vorderingen van In de Wolken op de koper en de verplichtingen van de koper jegens In de Wolken onmiddellijk opeisbaar.
8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. In de Wolken is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. In de Wolken is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Een verzoek tot naamswijziging nadat de factuur aan de koper werd verzonden, wordt door In de Wolken niet gehonoreerd.

Artikel 5 - Incassokosten en verzuim
1. Indien de koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de koper met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan In de Wolken. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. Ingeval de koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die In de Wolken moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de
vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6 - Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de koper opgegeven afleveradres. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien In de Wolken gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan In de Wolken ter beschikking heeft gesteld.
4. Op voorraad zijnde producten worden door In de Wolken in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. In de Wolken zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht In de Wolken de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal In de Wolken per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5. Indien In de Wolken een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt In de Wolken zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 7 - Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij In de Wolken. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan
een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door In de Wolken binnen een termijn van veertien werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal In de Wolken het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen nadat In de Wolken op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, mits de goederen ontvangen zijn door In de Wolken danwel de consument kan aantonen dat de goederen retour gezonden zijn.
7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien dagen retour te zenden aan In de Wolken. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen. Voor een indicatie van deze kosten verwijzen wij naar het retourformulier onder het kopje klantenservice. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,75 zullen
bedragen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door In de Wolken geleverde zaken blijven eigendom van In de Wolken, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens In de Wolken uit hoofde van enige met In de Wolken gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van In de Wolken mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de koper (mede) uit door In de Wolken geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor In de Wolken en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor In de Wolken totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; In de Wolken heeft in
dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4. In de Wolken kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van In de Wolken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan In de Wolken verschuldigde bedragen betaald heeft.
5. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van In de Wolken. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper In de Wolken hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6. De koper dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud van In de Wolken vallen.

Artikel 9 - Lezingen en congressen
1. Inschrijving voor een congres geschiedt digitaal via http://www.inde-wolken.nl/
2. Toegang tot een lezing/congres wordt slechts verkregen na voorafgaande bijschrijving van de toegangskosten op de rekening van In de Wolken. Indien betaling niet voorafgaand aan de lezing c.q. het congres heeft plaatsgevonden, behoudt In de Wolken zich het recht voor een deelnemer die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens In de Wolken heeft voldaan, de toegang tot de lezing c.q. het congres te weigeren, tenzij de deelnemer alsnog terstond contant de toegangskosten betaalt.
3. Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk zestig (60) dagen voor aanvang van de betreffende lezing/congres. Indien de deelnemer uiterlijk zestig (60) dagen voor aanvang van betreffende lezing/congres annuleert, is de deelnemer slechts 10% inschrijfkosten verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt minder dan (60) dagen, doch uiterlijk dertig (30) dagen voor aanvang van de betreffende lezing/congres, is de deelnemer verplicht de helft (50%) van de overeengekomen toegangskosten te voldoen. Indien annulering plaatsvindt minder dan dertig (30) dagen voor aanvang van de betreffende lezing/congres is de deelnemer de overeengekomen toegangskosten volledig aan In de Wolken verschuldigd.
Bij verhindering mag de deelnemer een vervanger sturen, dit dient vooraf gemeld te worden bij In de Wolken.
5. Uitsluitend voor de consument geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn vervalt indien binnen 14 dagen voor aanvang door de consument wordt ingeschreven.
4. Indien In de Wolken, om wat voor reden ook, besluit dat een lezing/congres geen doorgang kan vinden danwel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt In de Wolken de deelnemer tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde toegangskosten. In geval van verplaatsing wordt de deelnemer automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde toegangskosten slechts plaats na verzoek hiertoe van de deelnemer. Dit verzoek dient binnen de door In de Wolken gestelde termijn plaats te vinden.
5. De deelnemer die, na zich te hebben ingeschreven, om wat voor reden dan ook, niet bij een lezing/congres aanwezig kan zijn, heeft geen recht op restitutie van toegangskosten, noch heeft de deelnemer recht op toegang tot een andere lezing/congres.

Artikel 10 - Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft In de Wolken in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat In de Wolken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan In de Wolken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 11 - Garantie
1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door In de Wolken gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de koper, zal In de Wolken de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van In de Wolken vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan In de Wolken
te retourneren en de eigendom daarover aan In de Wolken over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van In de Wolken, de koper of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. De door In de Wolken verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. In de Wolken aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door In de Wolken verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is In de Wolken in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
3. In de Wolken is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en In de Wolken, dan wel tussen In de Wolken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en In de Wolken, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van In de Wolken.

Artikel 13 - Geschillenbeslechting
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@in-de-wolken.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen de consument en In de Wolken over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is In de Wolken aan deze keuze gebonden. Wanneer In de Wolken dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt In de Wolken de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is In de Wolken gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door In de Wolken gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van In de Wolken, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat In de Wolken met de koper kan
overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.