Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PUBLICATIEBUREAU IN DE WOLKEN

Artikel 1 Definities

1. Publicatiebureau In de Wolken, onderdeel van Fidèl B.V., gevestigd te Heeze, KvK-nummer 89058224, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht- nemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten door of namens op- drachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden. Op- drachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor op- drachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 3. De (inkoop)voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand ge- wezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden ge- schiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

 2. Producten blijven, zonder dat deze direct worden besteld, 14 kalenderdagen in het winkel- mandje staan, tenzij anders aangegeven. De prijs zoals aangegeven ten tijde van de aankoop is de geldige prijs.

 3. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aange- boden producten.

 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelij- kerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod heeft aan- vaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 2. Indien opdrachtgever vooraf met iDeal betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf beta- len, gaat het eigendom van de producten pas over op opdrachtgever na volledige betaling.

 3. Opdrachtnemer bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e- mail.

 4. Opdrachtnemer zorgt voor een veilige web-omgeving en treft passende maatregelen voor elek- tronische betaling. Gegevens van de opdrachtgever zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resul- taat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de opdrachtgever en overige factoren.

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamhe- den.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro!s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, of wanneer de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar opdrachtnemer geen invloed op heeft.

 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, ko- men alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op- drachtgever.

 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds ver- leende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 6 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschik- king gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de ge- gevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever te vragen naar de reden van her- roeping, maar opdrachtgever is niet verplicht een reden op te geven.

 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.

 3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroe- pingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.

 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping

 1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpak- king. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever. 

 4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de op- drachtgever de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan opdrachtnemer dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, in originele staat en verpakking, terug.

 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de op- drachtgever. Opdrachtgever dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan opdrachtnemer.

 4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 2. Opdrachtnemer levert in Nederland, België, Duitsland, de Nederlandse Antillen en Suriname, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. Opdrachtnemer streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 7 kalenderdagen te verzen- den, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig moge- lijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Opdrachtnemer zal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11 Lezingen en evenementen in eigen beheer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een lezing of evenement door opdrachtnemer georganiseerd. Bij wijzigingen heeft opdrachtge- ver het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een lezing of evenement op een later moment.

 2. Wanneer een offline lezing of evenement niet plaats kan vinden door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, kan zij de lezing of het evenement online ge- ven. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie.

 3. Indien opdrachtnemer een lezing of evenement annuleert, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen.

 1. Indien opdrachtgever onverwachts verhinderd is kan zij het deelnamebewijs doorverko- pen, mits de nieuwe opdrachtgever aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en het kaartje niet voor een hogere prijs dan de aanschafprijs wordt doorverkocht.

 2. Tijdens de lezing of het evenement mogen opdrachtgevers geen beeld- en geluidsopna- mes maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. Het toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is opdrachtgever zelf verantwoor- delijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Opdrachtne- mer kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgeno- men.

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotio- nele doeleinden.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen.

 6. Indien een toegangsbewijs geen toegang meer geeft tot het evenement na de start van

  het evenement, zal dit worden aangegeven tijdens de aankoop.

 7. Opdrachtgever is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te

  houden. Opdrachtnemer is gerechtigd bezoekers die in strijd met dit lid handelen of an- derszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.

Artikel 12 Lezingen en evenementen in opdracht

 1. In aanvulling op het in het vorige artikel bepaalde gelden voor lezingen en evenementen gege- ven in opdracht van opdrachtgever de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering dient al- tijd schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering tot 35 kalenderdagen voorafgaand aan de lezing wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 35 kalender- dagen is het gehele bedrag verschuldigd.

 2. Eventuele kosten van een locatie zullen tevens aan opdrachtgever worden doorberekend.

 3. Een data kan in overleg tot 35 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering eenmalig koste-

  loos worden verzet, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien een deelnemer onverwacht verhinderd is kan deze kosteloos worden vervangen door

  een collega. Indien er geen vervanging plaatsvindt en er minder deelnemers zijn dan geof-

  freerd, blijft de geoffreerde prijs van kracht.

 5. Een offline lezing kan kosteloos worden omgezet in een online lezing.

 6. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een over-

  eenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is on- der meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot

materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Op- drachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Er zal in overleg worden gezocht naar een alternatieve datum. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandig- heden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Op- drachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

Artikel 13 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaat- sen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatrege- len.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere om- standigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen vol- doen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaat- sing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe ge- maakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaat- sen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de ver- plaatsing in rekening te brengen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvul- dig mee om wordt gegaan.

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 3. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door opdrachtne- mer aan opdrachtgever is gefactureerd of het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzeke- ring wordt uitgekeerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband hou- den met de door haar geleverde producten.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer of diens licentiegevers en mogen zonder toe- stemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

 2. Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op digitale producten rustende rechten. Indien opdrachtnemer door middel van technische be- scherming producten heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 3. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.

 4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door

  haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder

  enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 5. Eigendom van door opdrachtnemer geleverde producten gaat pas over op opdrachtgever wan-

  neer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 16 Aanbiedingen en acties

 1. Opdrachtnemer kan aanbiedingen en acties aanbieden. Er wordt hierbij altijd gehandeld binnen de Wet op de Vaste Boekenprijs. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is opdrachtnemer niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde ter- mijn is voldaan. Opdrachtnemer bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt opdrachtnemer het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 17 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 7 kalenderdagen na het ont- staan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.

 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de opdrachtge- ver, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.

 3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt.

 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor opdrachtgevers in de EU ook mogelijk om klachten over fy-

  sieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Com- missie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de opdrachtgever vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 18 Garantie

 1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.

 2. Om een beroep te doen op de garantie dient opdrachtgever het defect duidelijk te omschrijven,

  de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven service-adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

Artikel 19 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben inge- spannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht

  door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een

  wettelijke verplichting anders bepaalt.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorde-

  ringen en verweren jegens Opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.